Živa voda

21 srpanj

Neka pije, tko vjeruje u Mene, kako kaže Pismo. Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe.

Ivan 7:37,38

IAKO je 70 posto zemlje prekriveno vodom, od toga je samo 1 posto pitka za ljude. Zaštita voda i provođenje zdravstvenih mjera bitni su u mnogim dijelovima svijeta jer sva živa bića ovise o dostupnosti vodi.

Isus je skrenuo s puta i otišao u obližnji grad u Samariji u koji ne bi kročio ni jedan ugledni rabin. Želio je ženi na studencu govoriti o drugoj vrsti vode, »živoj vodi«. U Bibliji čitamo da joj je rekao: »A tko pije vode koju ću mu Ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda koju ću mu Ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život« (Ivan 4:14).

Živa voda je sam Isus. Oni koji Ga prime imaju »vječni život» (r. 14). No, živa voda ima i drugu zadaću. Isus je o onome koji je primi rekao: »Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe« (7:38). Živa voda koja krijepi nas, treba okrijepiti i druge.

Rasprostranjenost pitke vode u svijetu je neravnomjerna, a tako je i sa živom vodom. Mnogi ljudi nisu upoznali sljedbenike Isusa Krista kojima je do njih doista stalo. Naša je prednost da možemo svjedočiti o Njemu. Na kraju krajeva, Krist je ta živa voda za kojom ljudi žeđaju.

– C. P. Hia

Dođi do vrela života, žedan i umoran ti;

dođi tu ima ljepota. Miran i sit ćeš biti.

Isus je nepresušni izvor žive vode za kojom žeđa svijet.

Evanđelje po Ivanu 4:7-15

7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.« 15 Tada ga žena zamoli: »Gospodine, daj mi te vode, da ne ožednim više i da ne dolazim ovamo po vodu.«