Kruh naš svagdašnji

KRUH NAŠ SVA­GDA­ŠNJI teži biti duho­vnom hra­nom poje­din­cu, obi­te­lji i zaje­dni­ci, a pomoći će u sva­ko­dne­vnom čita­nju

i pro­u­ča­va­nju Bibli­je. Pro­či­taj­te pre­dlo­že­ni ulo­mak iz Bibli­je, a potom i nje­go­vo tuma­če­nje pri­mje­ri­ma iz sva­ko­dne­vnog živo­ta. Jedno­sta­vno i razu­mlji­vo štivo može vas uve­sti u temelj­ne kršćan­ske isti­ne, nahra­ni­ti vam dušu te ispu­ni­ti i osmi­sli­ti život.

KRUH NAŠ SVA­GDA­ŠNJI može poslu­ži­ti kao dje­lo­tvor­na duho­vna hrana svima koji se oku­plja­ju oko Božje rije­či. Oja­čat će obi­telj­sku pove­za­nost, a dje­lo­va­t će i na kršćan­ski odgoj i duho­vnu kul­tu­ru u obi­te­lji i društve­noj zaje­dni­ci.

KRUH NAŠ SVA­GDA­ŠNJI šalje­mo bespla­tno svima koji ga žele čita­ti. Cije­nit ćemo vaše pri­mje­dbe i pri­je­dlo­ge, a isku­stva koja ste imali pri čita­nju ohra­brit će nas u dalj­njem radu pri izda­va­nju ove knji­ži­ce.

KRUH NAŠ SVA­GDA­ŠNJI može posta­ti bla­go­slo­vom još mno­gi­ma. Svaki vaš nov­ča­ni pri­log za izdavanje ove knjižice i nami­ri­va­nje troškova je dobrodošao. Budućnost Kruha našeg svagdašnjeg ovisi o vašim milodarima. Zato vas pozi­va­mo da se pri­dru­ži­te krugu dari­va­te­lja i una­pri­jed vam zahva­lju­je­mo.

Vaše milodare možete slati na:
Duhovna stvarnost, Basaričekova 2, Zagreb

IBAN: HR7524020061100084117
Opis plaćanja: Milodar za KNS

uplatnica 2013

Javi­te nam se na tele­fon:
01/4851-622;
ili na e-mail: duhovna-stvarnost@zg.t-com.hr

Naslov izvor­ni­ka: Our Daily Bread
Copyright © RBC Ministries, 3000 Kraft Ave SE, Grand Rapids, Michigan, 49555-0001, U.S.A.
Objavljuje se uz pismeno dopuštenje.