Kamenje viče

08 prosinac 2014Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:28-40

28 Poslije tih riječi pođe dalje na putu u Jeruzalem. 29 Kad dođe u blizinu Betfage i Betanije, na goru što se zove Maslinska gora, posla dva svoja učenika 30 i naloži im: »Idite u selo što je pred vama! Ondje ćete na ulazu naći magare privezano, na kojemu još nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite! 31 Upita li vas tko: Zašto ga odvezujete?, odgovorite ovako: Gospodin ga treba.« 32 Poslani otiđoše i nađoše kako im je bio kazao. 33 Kad su odvezivali magare, upitaše ih njegovi gospodari: »Zašto odvezujete magare?« 34 Oni odgovoriše: »Gospodin ga treba.« 35 Tako dovedoše magare k Isusu, staviše svoje haljine na nj i podigoše Isusa na njega. 36 Dok je tako prolazio, prostirali su svoje haljine po putu. 37 I kad se počeo spuštati niz Maslinsku goru, stade sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga jakim glasom za sva čudesna djela što su ih vidjeli. 38 Govorili su:
»Blagoslovljen kralj
koji dolazi u Gospodnje ime!
Mir na nebu i slava na visini!«
39 Tada mu rekoše neki farizeji: »Učitelju, zabrani to svojim učenicima!« 40 On im odvrati: »Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati.«

Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati.

Luka 19:40

IZGLEDA da se Božić sve više komercijalizira. Čak i u zemljama u kojima se većina stanovništva izjašnjava kršćanima, vrijeme blagdana zapravo postaje vrijeme kupovanja, a ne štovanja. Pritisak da kupujete darove, planirate obiteljska okupljanja i domjenke sve nam više otežava usredotočiti se na stvarno značenje blagdana – rođenje Isusa, jedinorođenoga sina Božjega, Spasitelja svijeta.

No, svakoga Božića Evanđelje se naviješta i ondje gdje to najmanje očekujete – na mjestima koja komercijaliziraju Božić – trgovačkim centrima. Kada putem razglasa čujem Narodi nam se kralj nebeski, sjetim se Isusovih riječi upućenih Farizejima koji su Mu rekli da ušutka mnoštvo koje Mu je klicalo: »… ako ovi ušute, kamenje će vikati« (r. 10).

Za Božić čak i oni koji su duhovno mrtvi pjevaju crkvene pjesme kršćana koji su odavno umrli, podsjećajući nas da, ma koliko se ljudi trudili uništiti poruku Božića, neće uspjeti.

Usprkos sve većoj komercijalizaciji koja prijeti poruku o Kristovu rođenju staviti u drugi plan, Božja će Radosna vijest doprijeti do svakog mjesta gdje postoji zlo.

– Julie Ackerman Link

Želim o Kristu pričati i pjesmom Ga slaviti,

u srcu živi mom, neću to tajiti.

Bez Njega ne bih imao razlog da postojim,

ali primih Ga i sada vječno živim s Njim.

Istisnuti Krista iz Božića je nemoguće kao što je nemoguće zadržati plimu.