Moji prijatelji i ja

18 prosinac 2014Pročitajte: Prva Samuelova 18:1-4; 23:15-18

1 Kad je bio završio svoj razgovor sa Šaulom, uključi Jonatan Davida duboko u srce, i Jonatan ga je zavolio kao samoga sebe. 2 Šaul ga toga dana uze k sebi i ne dade mu da se više vrati u svoju očinsku kuću. 3 Jonatan učini vjeru s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe. 4 Jonatan skine sa sebe plašt koji je nosio i dade ga Davidu, uz to svoju odjeću sa svojim mačem, lukom i pojasom.
15 Znao je David da je Šaul bio izišao kako bi mu radio o glavi. Dok se je David nalazio u Horši u pustinji Zifu, 16 podiže se sin Šaulov Jonatan, ode k Davidu u Horši, i ohrabri ga u Bogu 17 rekavši mu: »Ne boj se! Jer te ne će pogoditi ruka mojega oca Šaula, nego ćeš ti postati kralj nad Izraelom, a ja ću biti drugi za tobom. I moj otac Šaul to zna.« 18 Tada sklopiše oba savez pred Gospodinom. David je ostao u Horši, a Jonatan se vratio kući.

Jonatan učini vjeru s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe.

1 Samuelova 18:3

IVAN Zlatousti, carigradski nadbiskup, rekao je da kao što cvijeće ispušta svoje slatke latice na zemlju oko sebe, tako i prijatelji iskazuju milost mjestu na kome se nalaze.

Jonatan i David primjer su ljepote prijateljstva. U Bibliji nalazimo opis bliske i neposredne veze među njima (r. 1). Svoje su prijateljstvo održavali tako što su bili odani jedan drugomu (pročitajte 18:3; 20:16,42; 23:18) i brinuli se jedan za drugoga. Čitamo da »Jonatan skine sa sebe svoj plašt… i dade ga Davidu« (18:4) Pomagao mu je u i mnogim nevoljama (pročitajte 19:1,2; 20:12,13).

U Prvoj knjizi o Samuelu vidimo vrhunac njihova prijateljstva. Kada je David bježao skrivajući se od bijesa Jonatanova oca, kralja Šaula, »podiže se sin Šaulov Jonatan, ode k Davidu u Horši, i ohrabri ga u Bogu« (23:16). Prijatelji vam pomažu pronaći snagu u Bogu u najtežim trenucima vašega života.

U svijetu gdje se većina prijateljstava temelji na tome što možemo dobiti, budimo prijatelji koji svoj odnos temelje na tome što možemo dati. Isus, naš savršeni Prijatelj, pokazao nam je da »od ove ljubavi nitko veće nema, da tko svoj život položi za svoje prijatelje« (Ivan 15:13).

– Poh Fang Chia

Blaženstvo života je voljeti, ne biti voljen;
davati, ne primati; služiti, a ne biti služen.