Svjetlo u tami

01 lipanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 12:42-50

42 Ipak i mnogi od glavara povjerovaše u njega. Ali ga nisu javno priznavali zbog farizejâ, da ne budu isključeni iz sinagoge. 43 Više im je vrijedila slava kod ljudi, negoli slava kod Boga.
44 Isus povika jakim glasom: »Tko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. 45 I tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. 46 Ja dođoh na svijet kao svjetlo, da nijedan koji vjeruje u mene ne ostane u tami. 47 Tko čuje moje riječi, ali ih ne drži, ja mu ne ću suditi. Jer ne dođoh svijet suditi, nego spasiti. 48 Tko prezire mene i ne prima mojih riječi, ima već svoga suca: Riječ koju sam ja navješćivao, ona će mu suditi u posljednji dan. 49 Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego Otac koji me posla, on mi dade zapovijed što da kažem i što da govorim. 50 I znam da je njegova zapovijed život vječni. Što ja dakle govorim, onako govorim kako mi reče Otac.«

Ja dođoh na svijet kao svjetlo, da nijedan koji vjeruje u Mene ne ostane u tami.

Ivan 12:46

DOK sam boravio u Peruu, posjetio sam jednu od brojnih pećina kojima obiluje ta planinska zemlja. Vodič nam je rekao da je ta pećina istražena do dubine od 14,5 kilometara, a kraj se još uvijek ne nazire. Vidjeli smo šišmiše, noćne ptice i zanimljive kamene tvorevine. No, tama u pećini vrlo je brzo postala nepodnošljiva – gotovo zagušujuća. Odahnuo sam kada smo se vratili na površinu i ugledali danje svjetlo.

To me je iskustvo podsjetilo na to kako teško podnosimo tamu i koliko trebamo svjetlo. Živimo u svijetu koji je zbog grijeha postao mračan – svijetu koji se okrenuo protiv svoga Stvoritelja. A mi trebamo svjetlo.

Isus koji je došao da obnovi sve što je stvoreno – uključujući i ljudski rod – da sve bude onako kako je zamišljeno, o sebi govori kao »svjetlu« (Ivan 8:12). »Ja dođoh na svijet kao svjetlo, da nijedan koji vjeruje u Mene ne ostane u tami« (12:46).

U Njemu ne samo da imamo svjetlo spasenja nego i jedino svjetlo koje nam pomaže pronaći svoj put – Njegov put – kroz duhovnu tamu našega svijeta.

– Bill Crowder

Gospodu hvala, jer onda kad tama nadvlada,

i kad sotona žestoko vjerne napada,

svjetlost daje, rasprši užase sve, milošću svojom izbavlja.

Kada hodimo u Svjetlu, nećemo se spoticati u tami.