Naša obrana

10 svibanj 2016Pročitajte: Nehemija 4:7-17

7 onda ja na mjestima dublje položenim iza zida, gdje je bilo slobodne zemlje, namjestih narod po obiteljima s njihovim mačevima, kopljima i lukovima. 8 Kad sam ga bio razgledao, rekoh starješinama, predstojnicima i ostalom narodu: »Ne bojte ih se! Mislite na Gospodina, velikoga i strašnoga, i borite se za svoju braću, sinove i kćeri, za svoje žene i kuće!«
9 Kad čuše naši neprijatelji da smo bili doznali i da je Bog bio razbio njihovu namjeru, mogli smo se opet vratiti k zidu, svaki na svoj posao. 10 Od onoga dana bila je samo jedna polovina mojih momaka zaposlena na gradnji, druga je polovina nosila koplje i štit, luk i oklop. Iza svega judejskoga naroda stajali su knezovi. 11 I oni koji su zidali zid i oni koji su nosili teret bili su naoružani. Jednom su rukom radili, a druga je držala oružje. 12 Svaki od onih koji su bili zaposleni na gradnji imao je mač pripasan uz bok i tako je zidao. Trubač je stajao uza me. 13 Starješinama, predstojnicima i ostalom narodu dadoh ovaj naputak: »Posao je velik i dug, a mi smo razdijeljeni po zidu, daleko jedan od drugoga. 14 Kad čujete trubu da trubi, onda dotrčite k nama! Bog naš će se boriti za nas.« 15 Tako smo radili. A jedna je polovina držala koplja od izlaska zore do izlaska zvijezda. 16 Još zapovjedih tada narodu: »Svaki sa svojim slugom neka noći u Jeruzalemu, da bi nam noću stražarili, a danju radili!« 17 Ja, moja braća, moji momci i stražari koji su mi bili dodijeljeni, nismo svlačili sa sebe svojih haljina. Svaki je imao spremno svoje oružje.

Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ!

Efežanima 6:17

POD Nehemijinim nadzorom Izraelci su obnavljali zidine oko Jeruzalema. No kada su bile skoro napola dovršene, saznali su da neprijatelji planiraju napasti Jeruzalem. Vijesti su obeshrabrile već ionako iscrpljene radnike. Nehemija je morao nešto učiniti. Prvo, molio se i postavio stražare na strateškim mjestima. Nakon toga je naoružao radnike. »Ja, moja braća, moji momci i stražari koji su mi bili dodijeljeni, nismo svlačili sa sebe svojih haljina. Svaki je imao spremno svoje oružje« (Nehemija 4:17,18).

I mi, koji gradimo Božje kraljevstvo, moramo se naoružati i biti spremni na napade svoga duhovnog neprijatelja, sotone. Naše oružje je mač Duha koji je Božja riječ. Učenje biblijskih redaka napamet i razmišljanje o njima pomaže nam da se obranimo od »đavolskih zasjeda!« (Efežanima 6:11) Ako mislimo da raditi za Boga nije važan posao, sjetimo se obećanja da će to što radimo za Isusa trajati za vječnost (pročitajte 1 Korinćanima 3:11-15). Ako se bojimo da smo previše grješni da bi nas Bog upotrijebio, sjetimo se da nam je oprošteno Kristovom krvlju (pročitajte Matej 26:28). A ako se brinemo da ćemo doživjeti neuspjeh budemo li služili Bogu, sjetimo se da je Isus rekao da ćemo donositi rod ostanemo li u Njemu (pročitajte Ivan 15:5).

Jennifer Benson Schuldt

Božja riječ brani nas od napada duhovnog neprijatelja.