Što je jedino bitno

09 rujan 2016Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 4:7-19

7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 9 Po tom se pokaza Božja ljubav prema nama: što Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu. 10 U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.
11 Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi trebamo ljubiti jedni druge. 12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama. 13 Po tom znamo da u njemu ostajemo i on u nama što nam je dao od svojega Duha. 14 Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta. 15 Tko god priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16 Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu. 17 U ovom se usavršava ljubav među nama: imamo sigurnost za dan suda, jer kao što je on, takvi smo mi u ovom svijetu. 18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi. 19 Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio.

Bog svoga Sina jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po Njemu.

1 Ivanova 4:9

KAKO je Isusov ljubljeni učenik Ivan stario, njegovo se učenje, sadržano u njegova tri pisma, sve više sužavalo, usredotočujući se isključivo na Božju ljubav. U knjizi Knowing the Truth of God’s Love (Spoznati istinu Božje ljubavi), Peter Kreeft spominje staru predaju koja govori o tome da je jedan od Ivanovih mladih učenika došao k njemu i prigovorio mu: »Zašto ne govorite o nečemu drugom?« Ivan je odgovorio: »Zato što ne postoji ništa drugo.«

Božja je ljubav bit Isusova poslanja i poruke. Ivan je u svojem evanđelju napisao: »Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život« (Ivan 3:16).

Pavao nas podsjeća da je Božja ljubav srž našega života i »da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila, ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu« (Rimljanima 8:38,39).

Božja je ljubav tako jaka, uvijek dostupna i postojana da možemo sa sigurnošću zakoračiti u svaki novi dan znajući da su dobre stvari darovi iz Njegove ruke, a probleme ćemo riješiti snagom koju nam On daje. U životu je jedino bitna Njegova ljubav.

Bill Crowder

Božja ljubav stoji kada se sve drugo ruši.