»Zaključani« u ljubavi

28 prosinac 2016Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:31-39

31 Što ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? 32 On koji dakle svojega vlastitog Sina nije poštedio, nego ga je predao za sve nas, kako da nam s njim ne daruje sve? 33 Tko će optužiti izabrane Božje? Bog je onaj koji ih opravdava. 34 Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara. 35 Tko će nas rastaviti od Božje ljubavi u Kristu Isusu? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač? 36 Kao što je pisano:
»Zbog tebe nas ubijaju povazdan;
drže nas kao ovce koje su za klanje.«
37 Ali u svemu tome pobjeđujemo zbog onoga koji nas ljubi. 38 Doista sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila, 39 ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je vječno milosrđe Njegovo.

Psalam 106:1

U lipnju 2015. godine u Parizu je skinuto četrdeset pet tona lokota s ograde pješačkog mosta Pont des Arts. Kao izraz ljubavi, parovi bi urezali svoje inicijale na lokot, pričvrstili ga na ogradu, zatvorili i ključ bacili u rijeku Senu.

Nakon što je taj ritual ponovljen više tisuća puta, most više nije mogao podnijeti težinu tolike ‘ljubavi’. I odlučeno je da se zbog sigurnosti mosta skinu ‘ljubavni lokoti’.

Lokoti su trebali simbolizirati vječnu ljubav, ali ljudska ljubav ne traju zauvijek. Najbolji prijatelji mogu uvrijediti jedan drugoga i nikada se ne pomiriti. Članovi obitelji mogu se posvađati i ne žele oprostiti. Muž i žena mogu se toliko udaljiti da se ne sjećaju zašto su se uopće vjenčali. Ljudska je ljubav često nepostojana.

Ali postoji jedna stalna i nepromjenjiva ljubav – ljubav Božja. »Hvalite Jahvu, jer je dobar, jer je vječna ljubav Njegova!« (r. 1, K. S.) Obećanja neiscrpne i vječne naravi Božje ljubavi nalazimo u cijeloj Bibliji. A najveći je dokaz te ljubavi smrt Njegova Sina. On je umro da bi oni koji su uzvjerovali u Njega mogli živjeti vječno. I nikad nas ništa ne će rastaviti od Njegove ljubavi (Rimljanima 8:38,39).

Cindy Hess Kasper

»Zaključani« smo u Božjoj ljubavi zauvijek, a Kristova smrt i uskrsnuće dokaz su te ljubavi.