Što je Isus učinio

Pročitajte: Evanđelje po Luki 8:1-8

1 Potom je putovao od grada do grada, od sela do sela, propovijedao je i navješćivao evanđelje o Božjemu kraljevstvu. S njim su išla dvanaestorica 2 i neke žene koje je on bio iscijelio od zlih duhova i od bolesti: Marija iz Magdale, iz koje je bilo izašlo sedam nečistih duhova, 3 Ivana, žena Huze, Herodova upravitelja, i Suzana, i još mnoge druge koje su im služile svojim imanjem.
4 Kad se sabralo veliko mnoštvo naroda i kad su ljudi dolazili k njemu iz svih gradova, kaza ovu prispodobu: 5 »Izađe sijač sijati sjeme. Dok je sijao, neko pade na put, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše. 6 Drugo pade na kamenito tlo. Ono doduše izniknu, ali se osuši, jer nije imalo vlage. 7 Opet drugo pade među trnje. Zajedno uzraste trnje i uguši ga. 8 Drugo napokon pade na dobru zemlju, izniknu i donese stostruk rod.« Kad to reče, povika: »Tko ima uši, neka čuje!«

A vi, kako ste u svemu obilni, u vjeri i u riječi, u znanju i u svakoj revnosti… obilujte i u ovoj velikodušnosti!

2 Korinćanima 8:7

DJEČAK je imao samo osam godina kada je Wallyju, prijatelju svojih roditelja, ozbiljno rekao: »Volim Isusa i jednoga dana želim u inozemstvu služiti Bogu.« Tijekom sljedećih desetak godina Wally se molio za njega i gledao ga kako raste. Kada se kao mladić prijavio da kao misinar ide u Afriku, Wally mu je rekao: »Bilo je i vrijeme! Kad sam čuo što želiš učiniti, uložio sam nešto novca i čuvao sam ga za tebe, čekajući ove uzbudljive vijesti.« Wally ima srce za druge i želi da se Radosna vijest širi diljem svijeta.

Isus i njegovi učenici trebali su pomoć u novcu dok su putovali iz jednoga grada i sela u drugo, navješćujući radosnu vijest o Kraljevstvu nebeskom (Luka 8:1-3). Skupina žena, od kojih je neke Isus oslobodio zlih duhova i bolesti, pomagala im je iako su neke i same bile siromašne (r. 3). Jedna je bila Marija Magdalena, iz koje je istjerao sedam demona. Druga je bila Ivana, žena upravitelja na dvoru kralja Heroda. O Suzani i mnogim drugim ženama ne znamo ništa (r. 3), ali znamo da je Isus zadovoljio njihove duhovne potrebe. A sada su one pomagale Njemu i Njegovim učenicima.

Kada uzmemo u obzir ono što je Isus učinio za nas, Njegova ljubav za druge postaje našom. Zato već danas pitajmo Boga kako nas želi upotrijebiti.

Anne Cetas

Isus je dao svoje sve i zaslužuje naše sve.