Milosrđe nadmašuje sud

Pročitajte: Jakovljeva poslanica 2:1-13

1 Braćo moja, nemojte miješati s pristranošću vjeru u slavnoga našeg Gospodina Isusa Krista! 2 Doista, ako dođe na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem i u raskošnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj, 3 a vi pogledate onoga koji nosi raskošnu odjeću i reknete mu: Ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu reknete: Ti stani tamo ili sjedi niže mojega podnožja, 4 niste li postupili proizvoljno i osudili nepravedno?
5 Čujte, ljubljena moja braćo! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogataše u vjeri i za baštinike kraljevstva što ga obeća onima koji njega ljube? 6 A vi osramotiste siromaha. Nisu li bogataši oni koji vas tlače i vuku vas na sudove? 7 Ne psuju li oni lijepo ime koje je na vas zazvano? 8 Ako zaista vršite kraljevski zakon po Pismu: »Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe«, dobro činite! 9 Ako li ste pristrani, činite grijeh, i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike. 10 Jer tko god drži cijeli Zakon, a pogriješi u jednome, kriv je za sve. 11 Onaj koji je rekao: »Ne čini preljub«, rekao je također: »Ne ubijaj.« Ako dakle ne učiniš preljub, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona. 12 Tako govorite i tako činite, kao oni koji trebaju biti suđeni zakonom slobode: 13 Jer će sud biti bez milosrđa onome koji ne čini milosrđa, a milosrđe nadmašuje sud.

Tako govorite i tako činite, kao oni koji trebaju biti suđeni zakonom slobode.

Jakovljeva 2:12

KADA su se kao mala moja djeca posvađala i došla k meni međusobno se optužujući, odveo bih svako na stranu da čujem što se dogodilo. Budući da je svako od njih tvrdio da je nevin, na kraju našeg razgovora rekao sam da predlože odgovarajuću, pravednu kaznu za ono što je učinio onaj drugi. Oboje su predložili strogu kaznu. Na njihovo zaprepaštenje zamijenio sam kazne. Svatko je dobio kaznu koju je namijenio onom drugom. Odjednom su se oboje pobunili da je kazna »nepravedna«. A smatrali su ju odgovarajućom kada je bila namijenjena onom drugom.

Moja su djeca pokazala vrstu suda »bez milosrđa« na koju Bog upozorava u Jakovljevoj poslanici 2:13. Jakov nas podsjeća da umjesto pristranosti prema bogatima ili samima sebi, Bog želi da ljubimo »svoga bližnjega kao samoga sebe« (r. 8). Umjesto da koristimo druge za sebične dobitke, ili podcjenjujemo svakoga čiji nam položaj ne koristi, Jakov nas uči da se ponašamo kao ljudi koji znaju koliko smo dobili i koliko nam je oprošteno – i da to milosrđe širimo na druge.

Bog je milosrdan prema nama. U svim našim odnosima s drugima, sjetimo se tog Njegova milosrđa i proširimo ga na duge.

– Kirsten Holmberg

Božje milosrđe potiče nas da budemo milosrdni.