Godine ‘Žvakanja’

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:1-11
1 Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerje, zavist i svako klevetanje.
2 Čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, 3 ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin. 4 Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću, 5 i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Zato stoji u Pismu:
»Evo stavljam na Sionu ugaoni,
izabrani i dragocjeni kamen;
tko vjeruje u njega,
ne će se posramiti.«
7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. 8 Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.
11 Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše.

Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi.

Matej 5:6

MOJA mi je supruga nedavno darovala štene labradora kojega smo nazvali Max. Jednog je dana Max bio sa mnom u mojoj radnoj sobi. I dok sam se nastojao usredotočiti na posao, začuo sam zvuk trganja papira iza svojih leđa. Okrenuo sam se i ugledao svoga ljubimca, oborene glave i spuštenih ušiju pokraj otvorene knjige i istrgnutu stranicu kako viri iz njegove njuške.

Naš veterinar kaže da Max prolazi kroz ‘godine žvakanja’. Kada štencima ispadaju mliječni zubi i rastu im trajni, oni žvakanjem svega na što naiđu ublažavaju svrbež desni. Dok to ne prođe, moramo spremati svoje stvari i paziti da Max ne žvače nešto što bi mu moglo naškoditi i ponuditi mu zdrave nadomjeske.

Maxova potreba za žvakanjem potaknula me je da razmislim o tome što mi ‘žvačemo’ u svojim mislima i srcima. Pazimo li čime hranimo svoju besmrtnu dušu kada čitamo, pretražujemo internet ili gledamo televiziju? Biblija nas potiče: »Čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin« (1 Petrova 2:2,3). Svakog se dana moramo puniti Božjom riječju i istinom želimo li napredovati kao Kristovi sljedbenici. Tek tada možemo doseći zrelost u Njemu.

– James Banks

Kada se Krist vrati, što će zateći da ‘žvačemo’?