Ljubazna kritika

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:7-15,28,29

7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.« 15 Tada ga žena zamoli: »Gospodine, daj mi te vode, da ne ožednim više i da ne dolazim ovamo po vodu.«
28 Žena ostavi svoj krčag, ode u grad i reče ljudima: 29 »Dođite! Vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila! Da nije to Mesija?«

Po Mojsiju bio je dan Zakon, po Isusu Kristu dođe milost i istina.

Ivan 1:17

NA satu likovnog odgoja učitelj, akademski slikar, ocjenjivao je moj prvi pejzaž. Stajao je u tišini i rukom gladio bradu. Reći će da je strašno, pomislila sam. Ali nije. Pohvalio je moj odabir boja i osjećaj otvorenosti. Zatim je spomenuo da bi stabla u daljini mogla biti svjetlija, a rubovi korova nježniji. Imao je pravo što se tiče perspektive i boja, njegova je kritika bila opravdana i ljubazna.

Isus, koji je s punim pravom mogao osuditi ljude zbog njihova grijeha, nije upotrijebio Deset zapovijedi da slomi Samarijanku koju je susreo kod studenca. S nekoliko se riječi osvrnuo na njezin život i ona je sama shvatila da ju je potraga za zadovoljstvom odvela u grijeh. Gradeći na tome Isus joj se otkrio kao jedini izvor vječnog zadovoljstva (4:10-13).

Kombinacija milosti i istine koju je Isus upotrijebio u ovoj situaciji je ono što doživljavamo u našem odnosu s Njim (1:17). Njegova milost sprječava da grijeh potpuno ovlada nama, a Njegova nas istina sprječava da mislimo da grijeh nije ništa strašno.

Zamolimo Isusa da nam pokaže područja našega života u kojima trebamo rasti kako bismo bili više nalik Njemu.

– Jennifer Benson Schuldt

Zahvalimo Isusu što nas je oslobodio posljedica grijeha. No, za vlastito dobro, prihvatimo Njegove opomene i ohrabrenja i naučimo Ga slijediti.