Taština u plamenu

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 5:21-30

21 Čuli ste da je bilo kazano starima: Ne ubijaj! Tko ubije, bit će kriv sudu. 22 A ja vam kažem: Svatko tko se gnjevi na svojega brata bit će kriv sudu. Tko rekne svome bratu: Budalo!, bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Luđače!, zaslužio je pakleni oganj. 23 Ako dakle prineseš svoj dar na žrtvenik i ondje se sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, 24 ostavi ondje svoj dar pred žrtvenikom, otiđi prije i pomiri se sa svojim bratom; onda dođi i žrtvuj svoj dar! 25 Sporazumi se bez otezanja sa svojim protivnikom, dok si još na putu s njim. Inače bi te protivnik mogao predati sucu, a sudac sudskome službeniku, i onda bi te bacili u tamnicu. 26 Zaista kažem ti, ne ćeš izaći odanle dok ne platiš posljednjeg novčića.
27 Čuli ste da je bilo kazano: Ne čini preljub! 28 A ja vam kažem: Svatko tko pogleda požudno na ženu, već je u svojem srcu učinio s njom preljub. 29 Ako te dakle sablažnjava tvoje desno oko, iskopaj ga i baci ga od sebe! Jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, negoli da se sve tvoje tijelo baci u pakao. 30 I ako te sablažnjava tvoja desna ruka, odsijeci je i baci je od sebe! Jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, negoli da se sve tvoje tijelo baci u pakao.

Stvori mi, Bože, srce čisto!

Psalam 51:12

U veljači 1497. godine dominikanski fratar Girolama Savonarola zapalio je vatru. No prije toga su on i njegovi istomišljenici nekoliko mjeseci prikupljali predmete za koje su smatrali da navode ljude na grijeh ili zanemarivanje vjerskih dužnosti. Bilo je tu umjetničkih djela, kozmetike, glazbala i haljina. Dogovorenoga dana tisuće ‘ispraznih’ stvari doneseno je na glavni trg u Firenci, Italija, i zapaljeno. Događaj je postao poznat kao Lomača taštine.

Savonarola je možda pronašao inspiraciju za svoje ekstremne postupke u nekim šokantnim izjavama u Propovijedi na gori. »Ako te dakle sablažnjava tvoje desno oko, iskopaj ga i baci ga od sebe!« rekao je Isus. »I ako te sablažnjava tvoja desna ruka, odsijeci je i baci je od sebe« (Matej 5:29,30). Ali, ako doslovno tumačimo te Isusove riječi, propuštamo bit poruke. Propovijed govori o tome da moramo ići dublje, ispod površine, usredotočiti se na stanje svojega srca, a ne da za svoje ponašanje okrivljujemo vanjske utjecaje i iskušenja.

Lomača taštine bila je velika predstava na kojoj su uništene mnoge stvari i umjetnička djela, ali malo je vjerojatno da je to promijenilo srca onih koji su u tome sudjelovali. Jedino Bog može promijeniti srce. Zato se psalmist moli: »Čisto srce stvori mi, Bože!« (Psalam 51:12, K. S.) Bitno je naše srce.

– Remi Oyedele

Predajmo svoje srce Gospodinu, a taštine svoga života vatri Duha Svetoga.