Pravi prijatelji

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 18:1-4; 19:1-6

1 Kad je bio završio svoj razgovor sa Šaulom, uključi Jonatan Davida duboko u srce, i Jonatan ga je zavolio kao samoga sebe. 2 Šaul ga toga dana uze k sebi i ne dade mu da se više vrati u svoju očinsku kuću. 3 Jonatan učini vjeru* s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe. 4 Jonatan skine sa sebe plašt koji je nosio i dade ga Davidu, uz to svoju odjeću sa svojim mačem, lukom i pojasom.
1 Šaul je govorio svojemu sinu Jonatanu i svima svojim dvoranima o tome da će ubiti Davida. A jer je Jonatan, Šaulov sin, bio Davidu vrlo odan, 2 javi to Jonatan Davidu i reče: »Moj otac Šaul namjerava te ubiti. Zato se čuvaj sutra rano, povuci se u koje skrovište i sakrij se! 3 Ja ću izići i u polju, gdje ti budeš, stajat ću uz svog oca i govoriti o tebi s ocem. Što doznam, javit ću ti.« 4 A Jonatan je govorio pred svojim ocem Šaulom samo dobro o Davidu. On mu reče: »Neka se kralj ne ogriješi o svojega slugu Davida! Jer on tebi nije ništa skrivio, štoviše, djela su njegova vrlo dobra za te. 5 On je svoj život stavio na kocku i ubio Filistejca. Tako je dao svemu Izraelu veliku pobjedu. Ti si to vidio i radovao si se. Zašto da se dakle ogriješiš o krv nedužnu i ubiješ Davida ni za što?« 6 Šaul posluša Jonatana. I zakle se Šaul: »Tako živ bio Gospodin, on ne će poginuti!«

Prijatelj uvijek nosi ljubav.

Izreke 17:17

U školi sam imala ‘ponekad prijateljicu’. Bile smo ‘prijateljice’ u našoj maloj crkvi (gdje sam bila gotovo jedina djevojčica njezine dobi), a povremeno smo se družile i izvan škole. Ali u školi je bila druga priča. Ako bismo se susrele, možda bi me pozdravila, ali samo ako nitko nije bio u blizini. Shvaćajući to, rijetko sam pokušavala privući njezinu pozornost unutar školskih zidova. Znala sam granice našeg prijateljstva.

Vjerojatno smo svi iskusili bol razočaravajućih jednostranih ili ograničenih prijateljstava. Ali postoji još jedna vrsta prijateljstva – ona koja prelazi sve granice. To je vrsta prijateljstva koju imamo sa srodnim dušama, onima koji dijele životno putovanje s nama.

David i Jonatan bili su takvi prijatelji. Jonatan je zavolio Davida »kao samoga sebe« (1 Samuelova 18:1-3). Iako je trebao naslijediti prijestolje nakon smrti svoga oca Šaula, bio je odan Davidu, onomu koga je Bog izabrao za kralja. Čak mu je pomogao da izbjegne dvije Šaulove zavjere da ga ubije (pročitajte 19:1-6; 20:1-42).

Usprkos svemu, Jonatan i David ostali su prijatelji – potvrđujući istinu u Izrekama 17:17: »Prijatelj ljubi u svako vrijeme« (K. S.). Njihovo nam prijateljstvo daje uvid i u odnos ljubavi kakav Bog ima s nama (Ivan 3:16; 15:15).

– Alyson Kieda

Kroz prijateljstva kao što je Jonatanovo i Davidovo naše se razumijevanje Božje ljubavi produbljuje.