Vodu u nadu

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:4-14

4 A morao je proći kroz Samariju.
5 Tako dođe u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu zemljišta što ga je bio darovao Jakov svojemu sinu Josipu. 6 Tamo je bio Jakovljev studenac. Umoran od puta Isus je sjeo na studencu. Bilo je oko šeste ure. 7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.«

Tko je žedan, neka dođe k meni!

Ivan 7:37

SLUŽBA Toma i Marka čini život ljepšim. To se jasno vidi na videosnimci potpuno odjevene djece koja se smiju i plešu pod osvježavajućom vodom tuša – prvoga u njihovu životu. Njih dvojica u suradnji s lokalnim crkvama postavljaju filtre za vodu u bunare na Haitiju, olakšavajući i produljujući živote jer sprječavaju bolesti zbog zagađene vode. Pristup čistoj i svježoj vodi daje ljudima nadu u budućnost.

Isus koji se u 4. poglavlju Evanđelja po Ivanu spominje kao »živa voda« je slika trajnog izvora osvježenja. Umoran i žedan Isus je zamolio Samarijanku da mu da vode (r. r. 4-8). Taj je zahtjev potaknuo razgovor u kojemu je Isus ženi ponudio »živu vodu« (r. r. 9-15) – vodu koja će u svakome koji ju pije biti »izvor vode što teče u vječni život« (r. 14).

Što je ta živa voda, otkrivamo u 7. poglavlju Evanđelja po Ivanu, gdje Isus kaže: »Tko je žedan, neka dođe k meni! Neka pije, tko vjeruje u Mene… Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe«. Zatim objašnjava: »A to reče za Duha kojega su imali primiti« (r. r. 37,39).

Kroz Duh su vjernici ujedinjeni s Kristom i imaju pristup bezgraničnoj snazi, nadi i radosti koja se nalazi u Bogu. Poput žive vode, Duh živi u nama, osvježava nas i uvijek iznova obnavlja.

– Alyson Kieda

Nebeski Oče, hvala Ti što si nam ostavio svoga Duha. On radi u nama i druge usmjerava k Tebi.