Biblija, Velika priča

Pročitajte: Knjiga Postanka 11:26-32

26 A Terah poživje sedamdeset godina i rodi Abrama, Nahora i Harana. 27 Oni su potomci Terahovi. Terah rodi Abrama, Nahora i Harana; a Haran rodi Lota. 28 Haran umre još za života svojega oca Teraha u svojoj postojbini, u Uru u Kaldeji. 29 Abram se i Nahor oženiše. Abramova žena zvala se Saraja, a Nahorova žena zvala se Milka; ona je bila kći Harana, oca Milke i Jiske. 30 A Saraja je bila nerotkinja; nije imala djece. 31 Tada uze Terah svojega sina Abrama i svojega unuka Lota, sina Haranova, i svoju snahu Saraju, ženu Abrama, svojega sina, i iseli se s njima iz Ura u Kaldeji u kanaansku zemlju. Kad dođoše do Harana, nastaniše se ondje. 32 I bilo je dana Terahovih dvjesta i pet godina; potom umre Terah u Haranu.

Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje i vježbanje u pravdi.

2 Timoteju 3:16

KADA je Colin otvorio kutiju očekujući dijelove vitraja koje je kupio, umjesto da pronađe ono što je naručio za projekt, u kutiji su bili netaknuti, cijeli prozori. Izvadio je papir i pročitao da su prozori skinuti s crkve kako bi ih zaštitili od bombardiranja tijekom Drugoga svjetskog rata. Colin se divio kvaliteti izrade i kako su ‘dijelovi’ činili predivnu sliku.

Ako sam iskrena, ponekad otvorim određene dijelove Biblije – poput poglavlja koja nabrajaju rodoslovlje – i ne vidim odmah kako se uklapaju u širu sliku Svetog pisma. Takav je slučaj s Postankom 11 – poglavljem koje sadržava cijeli niz nepoznatih imena: Šem, Šelah, Eber, Nahor i Terah (r. 10-32). Često sam u iskušenju preskočiti te odjeljke i izabrati neki poznati, koji se lakše uklapa u moje ‘prozore’ razumijevanja biblijske pripovijesti.

Budući da je sve »Pismo Bogom udahnuto i korisno« (2 Timoteju 3:16), Duh Sveti može nam pomoći bolje razumjeti kako se dio uklapa u cjelinu, npr. kako je Šelah povezan s Abramom (Postanak 11:12-26), Davidovim pretkom i – što je još važnije – Isusom (Matej 1:2,6,16). Oduševljava nas blagom savršeno netaknutog ‘prozora’ gdje čak i manji dijelovi u cijeloj Bibliji otkrivaju širu priču o Bogu.

– Kirsten Holmberg

Bože, pomogni nam da jasnije vidimo tebe i tvoje djelo.