Godine žvakanja

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 2:1-11
1 Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerje, zavist i svako klevetanje.
2 Čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, 3 ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin. 4 Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću, 5 i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Zato stoji u Pismu:
»Evo stavljam na Sionu ugaoni,
izabrani i dragocjeni kamen;
tko vjeruje u njega,
ne će se posramiti.«
7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. 8 Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.
11 Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše.

Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi.

Matej 5:6

NEDAVNO mi je supruga darovala štene labradora koje smo nazvali Max. Jednoga dana, dok smo Max i ja bili u mojoj radnoj sobi, a ja za radnim stolom zadubljen u posao, čuo sam iza sebe zvuk trganja papira. Okrenuo sam se i vidio širom otvorenu knjigu, psića koji me gledao s izrazitim osjećajem krivnje i stranicom koja mu je visjela iz usta.

Naš veterinar kaže da Max prolazi kroz svoje »godine žvakanja«. Dok štenci gube mliječne zube i rastu im trajni, svoje desni umiruju žvačući gotovo sve. Moramo pozorno promatrati Maxa kako bismo bili sigurni da ne grize nešto što bi mu moglo naškoditi i dati mu nešto zdravo.

Maxova želja za žvakanjem i moja odgovornost da motrim na njega navode me na razmišljanje o tome što ‘žvačemo’ u svojim umovima i srcima. Pazimo li čime hranimo svoje duše dok čitamo, ili pretražujemo internet ili gledamo TV? Biblija nas potiče: »Čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin« (1 Petrova 2:2,3). Moramo se svakodnevno ispunjavati Božjom Riječju i istinom ako želimo napredovati kao Kristovi sljedbenici. Tek tada možemo rasti do zrelosti u Njemu.

– James Banks

Gospodine, pomogni nam da gladujemo za tvojom Riječi i klonimo se onoga što nam šteti.