Dobro došli na internetsku stranicu Duhovne stvarnosti

Dobro došli na internetske stranice Duhovne stvarnosti

Duhovna stvarnost je kršćanska izdavačka kuća čiji je osnovni projekt izdavanje dnevnog čitanja Biblije »Kruh naš svagdašnji«. »Kruh naš svagdašnji« teži biti duho­vnom hra­nom poje­din­cu, obi­te­lji i zaje­dni­ci, a pomoći će u sva­ko­dne­vnom čita­nju i pro­u­ča­va­nju Bibli­je. Pro­či­taj­te pre­dlo­že­ni ulo­mak iz Bibli­je, a potom i nje­go­vo tuma­če­nje pri­mje­ri­ma iz sva­ko­dne­vnog živo­ta. Jedno­sta­vno i razu­mlji­vo štivo može vas uve­sti u temelj­ne kršćan­ske isti­ne, nahra­ni­ti vam dušu te ispu­ni­ti i osmi­sli­ti život.