Dar mira

Pročitajte: Evanđelje po Luki 2:25-35

25 Tada je bio u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. On je bio pravedan i bogobojazan i čekao je Izraelovu utjehu, i Duh Sveti je bio na njemu. 26 Njemu je bio objavio Duh Sveti da ne će vidjeti smrti dok ne vidi Gospodnjega Pomazanika. 27 Ponukan od Duha, dođe u Hram upravo kad doniješe roditelji dijete Isusa da izvrše na njemu propis zakona. 28 Tada ga on uze na ruke te stade slaviti Boga govoreći:
29 »Sada možeš, Gospodine,
u miru otpustiti svoga slugu, po svojoj riječi.
30 Moje oči vidješe spasenje,
31 koje si pripravio pred svima narodima:
32 Svjetlo da prosvijetli neznabošce,
slavu tvoga naroda Izraela.«
33 Njegov otac i mati vrlo su se čudili tome što se govorilo o njemu. 34 Šimun ih je blagoslovio. Tada reče Mariji, njegovoj majci: »Ovaj je određen na propast i na uskrsnuće mnogima u Izraelu i za znak koji će biti osporavan. 35 A i tvoju će dušu probosti mač. Tako će se otkriti misli mnogih srdaca.«

Sada možeš, Gospodine, u miru otpustiti svoga slugu, po svojoj riječi. Moje oči vidješe spasenje.

Luka 2:29,30

»VJERUJEM u Isusa. On je moj Spasitelj i ne bojim se smrti«, rekla je Barbara Bush, supruga bivšega američkog predsjednika Georgea H. W. Busha, svom sinu prije nego što je umrla. Ova nevjerojatna i samouvjerena izjava svjedoči o snažnoj i duboko ukorijenjenoj vjeri. Imala je Božji dar mira jer je upoznala Isusa, čak i na smrtnoj postelji.

Šimun, koji je bio u Jeruzalemu u vrijeme Isusova rođenja, također je osjetio dubok mir zbog Isusa. Potaknut Duhom Svetim, došao je u Hram kada su Marija i Josip donijeli Isusa kako bi, kao i svaki novorođeni dječak, bio obrezan kako to nalaže Zakon. Iako o Šimunu ne znamo mnogo, iz Lukina opisa možemo zaključiti da je bio Božji čovjek, »pravedan i bogobojazan«, postojano je čekao dolazak Mesije i »Duh Sveti je bio na njemu« (r. 25). No nije iskusio šalom (mir) – duboki osjećaj cjelovitosti – sve dok nije ugledao Isusa.

Dok ga je držao u naručju, počeo je slaviti Boga: »Sad možeš, Gospodine, u miru otpustiti slugu svoga, po svojoj riječi. Moje oči vidješe spasenje, koje si pripravio pred svim narodima« (r. r. 29-31). Imao je mir jer je vidio buduću nadu cijelog svijeta, Isusa.

– Estera Pirosca Escobar

Dok slavimo Isusov život, smrt i uskrsnuće, život obećanog Spasitelja, zahvalimo Bogu na daru mira.