Kako ponovo sazidati

Pročitajte: Nehemija 2:11-18

11 Kad sam bio stigao u Jeruzalem, pričekah ondje tri dana. 12 Tada ustadoh noću s nekoliko ljudi, a da ne kazah nikomu što mi je moj Bog nadahnuo da učinim za Jeruzalem. I ne imadoh nikakve životinje uza se osim životinje na kojoj sam jahao. 13 Tako iziđoh noću na dolinska vrata uz zmajevski izvor prema gnojnim vratima. Pritom razgledah jeruzalemski zid koji je ležao u ruševinama i njegova vrata koja su bila spaljena ognjem. 14 Onda odjahah dalje k izvorskim vratima i kraljevskom jezeru. Tamo nije više bilo mjesta da prođe životinja na kojoj sam sjedio. 15 Zato sam još noću jahao dolinom i dalje razgledavao zidine. Kad sam bio opet došao k dolinskim vratima, vratih se kući. 16 A predstojnici nisu znali kamo sam bio išao i što sam bio radio. Jer do tada nisam bio ništa rekao ni Judejcima, ni svećenicima, ni knezovima, ni predstojnicima, ni drugima, koji su morali biti zaposleni na gradnji.
17 A sada im rekoh: »Vidite nevolju u kojoj se nalazimo. Jeruzalem leži u ruševinama, njegova su vrata spaljena. Hajdemo opet zidati jeruzalemski zid da više ne budemo na porugu.« 18 Tada im kazah kako je milostivo bila nada mnom ruka moga Boga i što mi je bio rekao kralj. Onda mi rekoše: »Hajdemo zidati!« I odvažno staviše ruku na dobro djelo.

»Hajdemo zidati!«

Nehemija 2:18

BILA je noć kada je jašući na konju Nehemija krenuo u obilazak Jeruzalema da vidi kakav ih posao čeka. Posvuda su bile ruševine, a onda je ugledao srušeni gradski zid i spaljena vrata. U nekim su područjima goleme ruševine otežale prolazak konja pa se tužan odlučio vratiti kući.

Kada je došlo vrijeme da izvijesti predstojnike grada o zatečenom stanju, počeo je riječima: »Vidite nevolju u kojoj se nalazimo« (r. 17). Grad je bio u ruševinama i obrambene zidine su beskorisne. A onda je rekao nešto što je potaknulo obeshrabrene građane: »Tada im kazah kako je milostivo bila nada mnom ruka moga Boga i što mi je bio rekao kralj. Onda mi rekoše: »Hajdemo zidati!« (r. 18) I jesu.

Vjerujući Bogu i marljivo radeći, usprkos protivljenju neprijatelja i naizgled nemogućoj zadaći, uz pomoć stanovnika Jeruzalema – pod Nehemijinim vodstvom – »zid je bio dovršen nakon pedeset i dva dana« (6:15).

Dok razmišljate o okolnostima u kojima se nalazite, postoji li nešto što izgleda teško, ali znate da Bog želi da to učinite? Grijeh kojeg se ne možete riješiti? Narušen odnos koji nije Bogu na slavu? Zadaća koja vam se čini preteškom?

Zatražite Božje vodstvo (2:4,5), sagledajte problem (r. r. 11-15), priznajte da trebate pomoć (r. 18) i počnite »zidati«.

– Dave Branon

Ima stvari koje ne možemo sami riješiti.