Božji kompas

15 rujan 2015Pročitajte: Psalam 119:105-112

105 Svjetiljka je nozi mojoj riječ tvoja,
svjetlo stazi mojoj.
106 Zakleh se i to ću održati,
slijediti tvoje pravedne odluke.
107 Pretrpio sam previše, Gospode.
Poživi me po riječi svojoj.
108 Primi milostivo žrtve mojih usta, Gospode,
i nauči me sudove svoje!
109 Život mi je u muci neprestanoj,
ali tvojega zakona ne zaboravih.
110 Grešnici mi zamku postaviše,
ali ja ne odstupih od tvojih naredaba.
111 Tvoja svjedočanstva vječna su mi baština,
ona su radost srca moga.
112 Prignuh svoje srce da vrši naredbe tvoje,
uvijek i do kraja.

Svjetiljka je nozi mojoj riječ Tvoja, svjetlo stazi mojoj.

Psalam 119:105

TIJEKOM Drugoga svjetskog rata mali su kompasi spasili živote dvadesetsedmorici mornara koji su se našli gotovo 500 kilometara daleko od obale Sjeverne Karoline.

Waldemar Semenov, koji je mirovinu stekao ploveći na trgovačkim brodovima, bio je unovačen kao mlađi strojar na teretnome brodu SS Alcoa Guide kada je njemačka podmornica izronila i otvorila na njih vatru. Brod je pogođen, zapalio se i počeo tonuti. Semenov i posada spustili su u more kompasima opremljene čamce za spašavanje i uz njihovu su pomoć doplovili do uobičajenih pomorskih putova bliže obali. Nakon tri dana bili su spašeni.

Psalmist je podsjetio Božji narod da je Njegova Riječ pouzdani »kompas«. Usporedio ju je i sa »svjetiljkom«. U to je doba treperava svjetlost uljanice bila jedva dovoljna da putnik vidi korak ispred sebe. Psalmistu je Božja Rijač bila takva svjetlost, dovoljno jaka da osvijetli stazu onima koji traže Boga (r. 105). I dok je po mraku lutao kaotičnom stazom života, vjerovao je da će ga Bog voditi svojom Riječju i pokazati mu put.

Kada u životu izgubimo orijentaciju, možemo vjerovati Bogu koji nam kao kompas daje svoju pouzdanu Riječ i kojom se koristi da nas dovede do dubljeg zajedništva sa sobom.

– Marvin Williams

Bog nam je dao svoju Riječ da Ga bolje upoznamo i lakše slijedimo.