Najbolje tek dolazi

01 kolovoz 2016Pročitajte: Ponovljeni zakon 34:1-12

1 Mojsije uziđe iz moapskih poljana na goru Nebo, na vrh Pisge, koja je prema Jerihonu. Gospodin mu pokaza svu zemlju Gilead do Dana, 2 sav Naftali i pokrajinu Efrajimovu i Manašeovu pokrajinu, svu Judinu pokrajinu do Zapadnoga mora, 3 Negeb i jordansku nizinu, ravnicu palmina grada Jerihona do Soara. 4 Tada mu reče Gospodin: »To je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu: Dat ću je potomcima tvojim. Dao sam ti da je vidiš svojima očima, ali u nju ne ćeš ući.« 5 I umre Mojsije, sluga Gospodnji, ondje u moapskoj zemlji, po zapovijedi Gospodnjoj. 6 On ga pokopa u dolini, u moapskoj zemlji, prema Bet-Peoru. Nitko ne zna za njegov grob do dana današnjega. 7 Bilo je Mojsiju sto i dvadeset godina kada je umro. Njegovo oko nije još bilo slabo, i njegova životna snaga nije bila slomljena. 8 Sinovi Izraelovi oplakivali su Mojsija trideset dana na moapskim poljanama; potom su prošli plačni dani žalosti za Mojsijem.
9 Jošua, Nunov sin, bio je napunjen duhom mudrosti, jer je Mojsije bio položio na nj svoje ruke. Sinovi Izraelovi slušali su ga i činili što je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.
10 Otad ne usta više prorok u Izraelu kao Mojsije, s kojim je Gospodin općio licem u lice, 11 sa svim znacima i čudesima što mu ih je kao svom poslaniku dao da čini u Egiptu na faraonu, na svim njegovim slugama i na svoj njegovoj zemlji 12 i sa svim dokazima silne moći i svim velikim, strahovitim djelima, što ih učini Mojsije pred očima Izraela.

Gore pomaže vječni Bog, dolje vječne ruke;

Ponovljeni zakon 33:27

JESU li najbolji dani vašega života iza ili ispred vas? Naš pogled na život – i naš odgovor na to pitanje – s vremenom se može promijeniti. Kada smo mladi, gledamo prema naprijed i želimo odrasti. Kada odrastemo, žudimo za prošlošću i dali bismo sve da opet budemo mladi. No hodamo li s Bogom, bez obzira na našu dob, najbolje tek dolazi!

Tijekom svoga dugog života Mojsije je bio svjedokom nevjerojatnih stvari koje je Bog činio. Mnoge od njih dogodile su se kada više nije bio mlad. Mojsije je imao 80 godina kada se morao suočiti s faraonom i kada je vidio kako je Bog svoj narod čudesno izbavio iz ropstva (Izlazak 3 – 13). Vidio je i kako se razdvojilo Crveno more (14:21), vidio je manu kako pada s neba, čak je i razgovarao s Bogom »licem u lice« (16:4; 33:11).

Cijeloga života Mojsije je živio u iščekivanju, gledao je što će Bog učiniti (Hebrejima 11:24-27). I u dobi od 120 godina, što je bila posljednja godina njegova života na zemlji, znao je da njegov život s Bogom tek započinje i da nikada neće vidjeti kraj Božje veličine i ljubavi.

Neovisno o dobi »Bog vječni tvoje je utočište, a na zemlji drevna Njegova mišica« (Ponovljeni zakon 33:27, K. S.) i On nas vjerno nosi u svoju radost svakoga dana.

James Banks

Kada hodamo s Bogom, najbolje tek dolazi.