Počnite gdje jeste

Pročitajte: Psalam 136:1-9

1 Hvalite Gospoda jer je dobar,
jer vječna je ljubav njegova!
2 Hvalite Boga nad bogovima,
jer vječna je ljubav njegova!
3 Hvalite Gospoda nad gospodarima,
jer vječna je ljubav njegova!
4 Jedini on učini čudesa velika,
jer vječna je ljubav njegova!
5 U mudrosti on stvori nebesa,
jer vječna je ljubav njegova!
6 On utvrdi zemlju nad vodom,
jer vječna je ljubav njegova!
7 On stvori svjetlila velika,
jer vječna je ljubav njegova!
8 Sunce da vlada danom,
jer vječna je ljubav njegova!
9 Mjesec i zvijezde da vladaju noću,
jer vječna je ljubav njegova!

Nebesa pripovijedaju Božju slavu, djelo Njegovih ruku navješćuje nebeski svod.

Psalam 19:2

DANAS sam usred livade naišao na jedan jedini cvijet – sićušni ljubičasti cvijet koji je, kao što je napisao jedan pjesnik »prosipao svoj opojni miris u pustinjski zrak«. Siguran sam da nitko nije vidio taj maleni cvijet prije mene, a možda ga nitko više neće ni vidjeti. Pitao sam se čemu ta ljepota na tome mjestu.

Ništa u prirodi nije beskorisno. Ona svakoga dana pokazuje istinu, dobrotu i ljepotu Onoga koji ju je stvorio. Svakoga dana priroda nudi novo i svježe svjedočanstvo Božje slave. Vidimo li Ga u toj ljepoti ili ćemo samo u prolazu baciti pogled i ravnodušno slegnuti ramenima?

Sva priroda objavljuje ljepotu Onoga koji ju je stvorio. Naš odgovor može biti štovanje, klanjanje i zahvaljivanje – za ljepotu različka, veličanstveni izlazak sunca, simetriju jednoga određenog stabla.

Autor Clive S. Lewis opisuje šetnju šumom toploga ljetnog dana. U jednom je trenutku pitao svoga prijatelja čime potaknuti srce na zahvalnost Bogu. Njegov se prijatelj okrenuo prema obližnjem potoku, oprao lice i ruke ispod malenoga slapa i pitao: »Zašto ne započeti ovime?«

Lewis je rekao da je u tome trenutku naučio važno načelo: »Započni gdje jesi.«

David Roper

Bog je ljepota iza sve ljepote. Steve DeWitt