Koračati u snazi

Pročitajte: Prva knjiga Ljetopisa 16:11-18,28-36

11 Tražite Gospodina i njegovu slavu!
Tražite vazda njegovo lice!
12 Spominjite se njegovih čudesa, koja je učinio;
njegovih znakova, sudova njegovih usta.
13 Ti, rode Izraela, njegova sluge, i vi,
sinovi Jakova, njegova odabranika.
14 On, Gospodin, nama je Bog!
U sav svijet idu njegovi sudovi.
15 On se spominje vječno svoga saveza
i riječi koju je dao za tisuću koljena,
16 saveza što ga je sklopio s Abrahamom,
i svoje zakletve Izaku.
17 To je postavio Jakovu za zakon,
za vječni savez Izraelu,
18 govoreći ovako: Dat ću ti Kanaan
kao vaše uže baštinstvo!

28 I dajte Gospodinu, plemena naroda,
dajte Gospodinu slavu i čast!
29 Dajte Gospodinu slavu njegova imena!
Prinosite darove, dolazite pred njegovo lice!
Poklonite se Gospodinu u svetome nakitu!
30 Neka strepi pred njim sav svijet!
Čvrsto stoji sav svijet – ne premješta se nikad.
31 Nebo se veseli, zemlja se raduje.
Navijestite narodima: Gospodin je kralj!
32 More buči i što je u njemu,
skače polje i što je na njemu.
33 I tada se obraduje šumsko drveće pred Gospodinom,
kad on dolazi suditi zemlji.
34 Hvalite Gospodina! Jer je dobar,
jer njegova milost traje dovijeka.
35 Ovako govorite: Pomozi nam, Bože našega spasenja!
Skupi nas, spasi nas od narodâ!
Da mognemo slaviti tvoje sveto ime,
da se smijemo hvaliti tvojom slavom.
36 Neka je hvaljen Gospodin, Bog Izraelov!
Od vijeka do vijeka!«

Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem!

Kološanima 4:2

»HOĆEMO li vidjeti bar jednu zmiju?«

Allan, dječak iz našeg susjedstva postavio je to pitanje kada smo krenuli na pješačenje duž rijeke u blizini naše kuće.

»Do sada nismo,« odgovorio sam, »ali moguće je! Zato zamolimo Boga da nas čuva.« Stali smo, pomolili se i nastavili hodati. Nekoliko minuta poslije moja je supruga Cari naglo zakoračila unatrag, obazrivo izbjegavajući otrovnu zmiju sklupčanu na stazi ispred nas. Pričekali smo da se zmija makne i zahvalili Bogu što se ništa nije dogodilo. Vjerujem da nas je kroz Allanovo pitanje Bog pripremio za taj susret, a naša je molitva bila dio Njegove providnosti.

Sjetili smo se Davidovih riječi: »Tražite Gospodina i Njegovu slavu! Tražite vazda Njegovo lice!« (1 Ljetopisa 16:11) Taj je savjet dio psalma koji slavi povratak Kovčega saveza u Jeruzalem. Spominje Božju vjernost svome narodu u svemu što ih je snašlo tijekom povijesti i podsjeća ih da Boga uvijek slave i govore mu »Pomozi nam… spasi nas« (r. 35).

Što znači tražiti Božje lice? To znači okrenuti svoje srce Njemu u svakom trenutku. Ponekad Božji odgovor na naše molitve nije ono što smo tražili, ali Bog uvijek odgovara. Naš će nas Dobri pastir držati u svojoj milosti, snazi i ljubavi. Zato pokažimo da se oslanjamo na Njega.

– James Banks

Molitva daje snagu da hodamo i ne malakšemo. – Oswald Chambers