Trajna ostavština

Pročitajte: Knjiga Postanka 4:1-2

1 Adam spozna Evu, ženu svoju. Ona zatrudni i rodi Kajina. Tada reče: »Dobih čovjeka s pomoću Gospodina.« 2 Nato dobi još jednog sina, brata njegova Abela. Abel postade pastir, Kajin ratar.

Tada reče: »Dobih čovjeka s pomoću Gospodina.«

Postanak 4:1

THOMAS Edison izumio je prvu električnu žarulju. Jonas Salk pronašao je djelotvorno cjepivo protiv dječje paralize. Amy Carmichael napisala je mnoge crkvene pjesme koje i danas pjevamo. A što je s vama? Zašto ste vi na ovome svijetu? U što ćete uložiti svoj život?

U 4. poglavlju Knjige Postanka čitamo da Eva »zatrudni i rodi Kajina«. Kada ga je prvi put uzela u naručje, rekla je: »Muško sam čedo stekla pomoću Jahve!« (r. 1, K. S.) U nastojanju da objasni neočekivano iskustvo prvoga rođenja, Eva upotrebljava riječi kojima potvrđuje svoju ovisnost o Božjoj pomoći, »s pomoću Gospodina« ili »pomoću Jahve«. U konačnici, kroz Evino će potomstvo Bog spasiti svoj narod preko jednoga drugog Sina (Ivan 3:16). Kakva ostavština!

Roditeljstvo je samo jedan od načina na koji ljudi trajno pridonose ovome svijetu. Možda će vaš doprinos biti nešto što pišete, pletete ili slikate u svojoj sobi. Možda ćete biti primjer nekome tko nije upoznao Božju milost. Ili će vaš doprinos biti prepoznat tek nakon vaše smrti, i to na načine koje ne možete ni zamisliti. To može biti posao koji ostavljate za sobom ili ugled poštenoga poslovnog čovjeka. U svakom slučaju, hoćete li ponoviti Evine riječi i time potvrditi svoju ovisnost o Bogu? »S pomoću Gospodina« što ćete učiniti Njemu na slavu?

– Elisa Morgan

Samo uz Božju pomoć ostavljamo trajnu baštinu.