Prijatelj u neuspjehu

Pročitajte: Djela apostolska 15:36 – 16:5

36 Poslije nekog vremena reče Pavao Barnabi: »Vratimo se i obiđimo braću, da vidimo kako im je po svim gradovima u kojima smo propovijedali Gospodnju riječ!« 37 A Barnaba je htio uzeti sa sobom i Ivana zvanog Marko. 38 Ali je Pavao smatrao da ne treba uzimati sa sobom onoga koji se od njih odijelio u Pamfiliji i nije išao s njima na djelo. 39 Nastala je tolika nesloga da su se razišli. Barnaba je uzeo Marka i otplovio na Cipar. 40 A Pavao je, izabravši Silu, pošao na put uz ispraćaj braće koji su ga izručili Gospodnjoj milosti. 41 Prolazio je kroz Siriju i Ciliciju i utvrđivao crkve.
16
1 Tada dođe u Derbu i Listru, i gle, ondje je bio neki učenik po imenu Timotej, sin žene Židovke koja je postala vjernica, i oca Grka. 2 Za njega su dobro svjedočila braća što su bila u Listri i Ikoniju. 3 Toga je odlučio Pavao uzeti sa sobom na put; zato ga je uzeo i dao obrezati zbog Židovâ koji su bili u onim mjestima; jer su svi znali da je njegov otac Grk. 4 A kad su prolazili gradovima, predavali su im na obdržavanje odluke koje su donijeli apostoli i starješine u Jeruzalemu. 5 Tako su crkve bile utvrđivane u vjeri, i svaki su dan brojčano rasle.

Ali je Pavao smatrao da ne treba uzimati sa sobom onoga koji se od njih odijelio.

Djela ap. 15:38

TRI su lovca na blago 27. studenoga 1939. godine u pratnji filmskih snimatelja počeli razbijati asfalt na parkiralištu ispred amfiteatra Hollywood Bowl u južnoj Kaliforniji koji je služio za koncerte i slična događanja. Tražili su blago planinskog prijevoja Cahuenga – zlato, dijamante i bisere koje je navodno ondje zakopano prije sedamdeset i pet godina. Nisu ga pronašli. Nakon dvadeset i četiri dana kopanja naišli su na stijenu i odustali. Sve što su postigli bila je 2,74 m široka i 12,80 m duboka rupa. Otišli su pokunjeni.

Griješiti je ljudski – svi ponekad pogriješimo. Predloženi biblijski ulomak govori o tome da je mladi Marko napustio Pavla i Barnabu dok su bili na misijskom putovanju. Zbog toga je Pavao smatrao da ga »ne treba uzimati sa sobom« na svoje sljedeće putovanje (r. 38). Barnaba se s time nije složio i otišao je s Markom na Cipar. No, usprkos njegovim početnim pogreškama, Marko se spominje u neočekivanim okolnostima. Kad je Pavao bio usamljen i u zatvoru pred kraj svoga života, molio je da mu dovedu Marka i dodao da mu je »koristan za služenje« (2 Timoteju 4:11). I upravo je Marka Bog nadahnuo da napiše evanđelje koje nosi njegovo ime.

Markov život pokazuje da nas Bog neće ostaviti da se sami suočavamo sa svojim pogreškama i neuspjesima.

– James Banks

Imamo Prijatelja koji je veći od svake naše pogreške.