Umnažanje

Pročitajte: Ezra 8:15-21

15 Skupio sam ih kod rijeke koja teče prema Ahavi. Tamo smo se utaborili na tri dana. Pregledao sam narod i svećenike, ali nisam našao nikoga od Levijevih potomaka. 16 Tada sam poslao po glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju i Mešulama te po učitelje Jojariba i Elnatana. 17 Poslao sam ih Idonu, glavaru mjesta Kasifje, i rekao što trebaju reći njemu i njegovim suradnicima nadležnima za mjesto Kasifju – kako bi nam doveli one koji će posluživati u Domu našega Boga. 18 Budući da je brižna ruka našega Boga bila nad nama, doveli su nam oštroumnoga čovjeka Šerebju, koji potječe od levitskog roda Mahlija, Izraelova potomka. Doveli su ga s njegovim sinovima i rođacima, ukupno njih osamnaest. 19 Također su poslali i Hašabju i Izaiju iz Merarijeva roda, zajedno s njihovim rođacima i sinovima, ukupno njih dvadeset. 20 Uz njih je bilo i dvjesto dvadeset hramskih službenika koje su David i knezovi dali Levitima su im pomažu; sva su njihova imena zabilježena.
21 Na rijeci Ahavi proglasio sam post kako bismo se ponizno poklonili našem Bogu i od njega zatražili sretan put za nas, našu djecu i za cijelo naše blago.

… jer je ruka Gospodina, mog Boga, bila nada mnom i skupih obiteljske glavare iz Izraela koji su trebali poći sa mnom.

Ezra 7:28

Mali biblijski fakultet u sjevernoj Gani nije izgledao baš impresivno – obična građevina od blokova od pepela pokrivena limenim krovom, a studenata – nekolicina. Ipak, Bob Hayes svoj je život posvetio podučavanju studenata. Dao im je vodeće uloge i poticao ih da propovijedaju i podučavaju, unatoč njihovoj povremenoj nevoljkosti. Bob je preminuo prije mnogo godina, ali deseci crkava koje su napredovale, brojne škole i dva dodatna biblijska instituta nikli su diljem Gane. Sve su započeli studenti toga skromnog fakulteta.

Za vrijeme vladavine kralja Artakserksa (465. – 424. prije Krista) pisar Ezra okupio je skupinu židovskih prognanika s nakanom da se vrate u Jeruzalem. No, među njima Ezra nije našao levite (8:15). Trebao ih je da služe kao svećenici. Stoga je naložio obiteljskim glavarima da »dovedu sluge za Hram našega Boga« (r. 17), što su oni i učinili (r. 18-20). Ezra je nakon toga oglasio post i molitvu (r. 21). Ezrino ime znači ‘pomagač’, osobina koja je bit dobroga vodstva. On i njegovi štićenici predvodili su duhovno probuđenje u Jeruzalemu (pogl. 9 10). Sve što im je trebalo bilo je malo ohrabrenja i mudro usmjeravanje. Tako djeluje i Božja Crkva. Onako kako nas potiču i uzdižu dobri mentori, činimo i mi drugima.

– Tim Gustafson

Vjerno odrađen posao za Boga proteže se u vječnost.